O NAS

Office Group zajmuje si? kompleksowym wyposa?eniem wn?trz biurowych oraz obiektów u?yteczno?ci publicznej, sprzedajemy tak?e pojedyncze meble biurowe, biurka, krzes?a. Ka?de wn?trze jest dla nas unikatowe, a ka?dy kolejny projekt traktujemy jako nowe, fascynuj?ce wyzwanie. Dzia?amy na rynku od 2002 roku i od tamtej pory nieustannie rozwijamy si? w naszej bran?y, by naszym Klientom zaoferowa? najwy?sz? jako?? us?ug i produktów.

W naszej ofercie znajdziesz: meble biurowe, meble gabinetowe, meble do sal konferencyjnych, szafki biurowe, akcesoria, krzes?a, fotele biurowe, krzes?a konferencyjne, lady recepcyjne. Wszystko to czego potrzebujesz, aby szybko wyposarzy? swoje biuro.
 

Nasza praca zaczyna si? od koncepcji. Starannie przygotowujemy projekt Twojego biura, uwzgl?dniaj?c Twoje preferencje i potrzeby (nie musisz korzysta? z te opcji). Do pe?niejszej prezentacji naszych pomys?ów wykorzystujemy wizualizacje, dzi?ki którym nasi Klienci maj? ?atwo?? w ocenie projektu. Nasze do?wiadczenie nauczy?o nas, ?e wystój biura to nie tylko zbiór przypadkowych mebli. To przede wszystkim otoczenie, w którym Twoi pracownicy przebywaj? 8 godzin dziennie, a my zapewnimy, ?e b?dzie ono mia?o pozytywny wp?yw na ich samopoczucie, komfort i efektywno?? pracy dla Twojej firmy.


Wspó?pracujemy z wieloma fabrykami mebli
, posiadamy te? w?asny asortyment mebli biurowych, które charakteryzuje nie tylko wysoka jako??, ale tak?e unikalny design i ergonomia. W naszej ofercie posiadamy pe?ny asortyment, który wchodzi w sk?ad wyposa?enia biura. Oferujemy profesjonalne biurka i krzes?a biurowe, które zapewni? wysoki komfort przez ca?y dzie?. Posiadamy tak?e bogat? ofert? sto?ów konferencyjnych i szaf, u?atwiaj?cych organizacj? pracy.


Meble biurowe od Office Group to po??czenie najwy?szej jako?ci materia?ów, ergonomicznych technologii i nowoczesnej estetyki. Zaoferujemy Ci rozwi?zania, które uwzgl?dni? Twoje preferencj? i nasz? wiedz?. Z nami odkryjesz swoje biuro na nowo.


Zapraszamy do wspó?pracy! 


Office Group
ul. Przyrodnicza 10, 03-289 Warszawa

tel. 22 423 22 66
email: info@officegroup.pl

NIP: 524-221-54-80

PRODUCENCI